INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA PACIENTE

V družbi Artros d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »Artros«) se zavedamo kako pomembno je ravnanje z osebnimi podatki, ki so nam zaupani. Iz tega razloga vam zagotavljamo skladnost z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Artros, ki ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov: Lana Bombek, uni. dipl. inž., dostopno na elektronskem naslovu: dpo@artros.si ter dosegljiva na telefonski številki: 01/518-70-63.

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Na podlagi 13. in 14. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) vas obveščamo, da se bodo vaši osebni podatki, ki bodo:

  • pridobljeni od vas tekom obravnave v Artrosu (npr. opis težav in vzrokov zanje, pretekle poškodbe ter njihovo zdravljenje, skrb za lastno zdravje in faktorji tveganja, osebne, družinske in ekonomsko-socialne razmere, vprašalniki, pisne izjave, zdravniška potrdila, mnenja in spričevala, izvidi, odpustnice, diagnostično gradivo in podobno);
  • po potrebi in pogojno pridobljeni od drugih upravljavcev (npr. od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - on line zdravstveno zavarovanje, drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti ali drugega napotnega organa oziroma organizacije) ali
  • bodo nastali pri nas v okviru izvajanja zdravstvene oskrbe (vključno s podatki, ki bodo ustvarjeni pri zunanjih pogodbenih izvajalcih, npr. v laboratorijih) ali
  • bodo pridobljeni pri nas na podlagi vašega soglasja za neposredno komuniciranje z vami, in sicer za namen informiranja o novostih, zdravstvenih nasvetih in naših posebnih ponudbah, zbirali, uporabljali in drugače obdelovali za namen zagotavljanja varne, kakovostne, primerne in učinkovite zdravstvene oskrbe (v naši družbi ali pri drugem izvajalcu zdravstvene oskrbe, če boste tja napoteni ali tam nadaljevali zdravljenje), za katero ste se odločili.

Brez osnovnih anamnestičnih informacij, ki nam jih o sebi podate prostovoljno, izvedba zdravstvene oskrbe ni možna ali pa bi bila bistveno otežena. Tisti obdelavi podatkov, ki je po predpisih obvezna, ni možno ugovarjati (na primer posredovanje podatkov drugim državnim organom za potrebe izvajanja njihove pristojnosti v konkretni zadevi).

Po zakonu o pacientovih pravicah je pacient dolžan dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno obravnavo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v družini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa. Poleg tega je dolžan obvestiti lečečega zdravnika v družbi Artros o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem, in pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvene dejavnosti o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

PRAVNI TEMELJI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakona ali vaše osebne privolitve. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je določena zlasti v Zakonu o pacientovih pravicah in Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Delno so podlage določene tudi v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o zdravniški službi, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter v nekaterih drugih specialnih zakonih s področja zdravstva.

Artros v določenih primerih zaproša svoje paciente – posameznike in druge stranke, da podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za raziskave in za namen lažje komunikacije pri vašem informiranju o novostih, zdravstvenih nasvetih ali posebnih ponudbah družbe Artros. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Podatki so del vaše redne zdravstvene dokumentacije v papirni in elektronski obliki, ter se hranijo enako dolgo kot vaša ostala zdravstvena dokumentacija. Najpomembnejša zdravstvena dokumentacija se po zakonu hrani še 10 let po smrti pacienta, ostala osnovna dokumentacija 15 let od nastanka.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo podlagi osebne privolitve (predvsem za namene raziskav in trženja), obdelujemo samo do preklica vaše privolitve. Preklic lahko podate kadarkoli in na enega od sledečih načinov: sledite navodilom za preklic naročila na dnu vsakega elektronskega sporočila, na info@artros.si ali po telefonu na številko 01/518-70-63 ali pa nam preklic pošljite po navadni pošti na naslov: Artros d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV IN IZNOS

Podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen:

  • Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki se mu posredujejo nekateri zakonsko določeni podatki za potrebe financiranja zdravstvenih storitev,
  • zavarovalnicam, ki izvajajo prostovoljna zdravstvena zavarovanja,
  • Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, ki se mu poročajo nekateri zakonsko določeni podatki za potrebe vodenja nekaterih nacionalnih zbirk podatkov in delovanja sistema eZdravja, med drugim tudi za potrebe naročanja na zdravstvene storitve pri drugih izvajalcih in za potrebe izdaje receptov,
  • pogodbenim obdelovalcem, zlasti pri vzdrževanju računalniškega sistema, če je to izjemoma neizogibno potrebno,
  • drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, če je to neizogibno potrebno za vašo zdravstveno oskrbo ali če nam tako naročite vi.

Na zahtevo se posamezni podatki lahko posredujejo drugim organom in organizacijam ter fizičnim osebam (na primer svojcem), če obveznost posredovanja podatkov določa zakon ali če boste v to posebej privolili (na primer za raziskave, če se izvajajo na osebnih podatkih).

Osebnih podatkov ne iznašamo v druge države. Na podlagi pridobljenih podatkov ne izvajamo avtomatiziranega odločanja ali avtomatiziranega profiliranja.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si

Prav tako pa vam pripada tudi pravica do seznanitve z vašimi osebnimi podatki ter zdravstveno dokumentacijo ter pravica do ugovora, izbrisa, popravka, omejitve obdelave ter prenosljivosti podatkov, če so za to izpolnjeni pogoji (41. člen Zakona o pacientovih pravicah).

Posredovani kontaktni podatki, ki ste nam jih zaupali ob prvem pregledu, so je namenjeni za komuniciranje z vami, da vam lahko posredujemo izvide ali ostalo zdravstveno dokumentacijo, ki jo boste potrebovali za nadaljnjo obravnavo ali vašo evidenco. Če se boste izrecno strinjali, bomo vaše osebne podatke uporabili tudi za tržne namene (informiranju o novostih, zdravstvenih nasvetih ali posebnih ponudbah).

Ljubljana, 1. 3. 2021
ARTROS d.o.o.

Sodelujemo z zdravstvenimi zavarovalnicami:

triglav allianz vzajemna merkur generali prva zdravstvena asistenca TBS team 24 Zavarovalnica Sava
Naročite se na pregled

Za uspeh zdravljenja je ključno pravočasno ukrepanje in prava diagnoza. Naročite se na pregled pri naših specialistih.

Naročite se