POLITIKA ZASEBNOSTI

1. Splošno
ARTROS d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, matična št.: 2120046000 (v nadaljevanju: »ARTROS«), je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru te Politike zasebnosti.
ARTROS zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«) in drugih predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

2. Kateri osebni podatki se zbirajo in obdelujejo?
Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo preko spletne strani www.artros.si, so osebni podatki (i) uporabnikov, ki se registrirajo za uporabo storitve naročanja na pregled, (ii) uporabnikov, ki se prijavijo za prejemanje e-novic ali revije Vid&Gib ter (iii) uporabnikov, ki objavljajo lastna mnenja in ocene zadovoljstva z opravljeno storitvijo. Ti osebni podatki vključujejo: ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, datum rojstva in vrsta pregleda.

3. Zakaj se zbirajo in obdelujejo osebni podatki?
ARTROS obdeluje osebne podatke uporabnikov za različne namene:

 1. Obdelava osebnih podatkov zaradi naročanja na pregled
  Za namen uporabe storitve naročanja na pregled se obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, telefonska številka, naslov elektronske pošte, datum rojstva ter vrsta pregleda. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za uporabo navedenih storitev. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da ARTROS ne bo mogel zagotoviti dostopa do storitev uporabniku preko spletne strani.
 2. Obdelava zaradi prejemanja e-novic
  Za namen prejemanja e-novic se obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: elektronski naslov. Zagotavljanje tega osebnega podatka s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za prejemanje e-novic.
 3. Obdelava osebnih podatkov zaradi prejemanja revije Vid&Gib
  Za namen prejemanja revije Vid&Gib se obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, elektronski naslov ter poštni naslov. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za prejemanje revije Vid&Gib.
 4. Obdelava osebnih podatkov za namen neposrednega trženja
  Naslednji osebni podatki: ime in priimek, elektronski naslov, ter poštni naslov se lahko obdelujejo za namen neposrednega trženja preko pošte ali elektronske pošte storitev ARTROS-a, kot npr.: pošiljanje novic in oglasov, pošiljanje elektronskih sporočil, ki vsebujejo novice z aktualnimi ponudbami, vabila na družabne dogodke in obvestila o brezplačnih storitvah ali storitvah po znižanih cenah in ponovno trženje v socialnih medijih v sodelovanju z drugimi medijskimi ponudniki, kot npr. Facebook ali Google. Če to zahteva zakon, bo ARTROS prosil uporabnika, da mu odobri izrecno soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli umakne soglasje tako, da pošlje elektronsko pošto na spodaj navedeni elektronski naslov ali z uporabo povezave za odjavo od prejemanja informacij o neposrednem trženju, ki je posredovana v vsaki elektronski pošti, ki vsebuje komunikacijo o neposrednem trženju. Umik soglasja s strani uporabnika ne bo vplival na izvajanje storitev uporabniku in na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom.
 5. Obdelava osebnih podatkov zaradi izmenjave mnenj in izkušenj med pacienti z omogočanjem objave lastnega mnenja ter ocene zadovoljstva z opravljeno storitvijo ter deljenjem objav na družbenih omrežjih
  Uporabniki imajo možnost, da preko družbenih omrežij Facebook in Twitter delijo svoja mnenja, vtise in izkušnje z drugimi zainteresiranimi obiskovalci spletne strani www.artros.si, svojimi znanci na omenjenih družbenih omrežjih. Objava mnenja ali ocene zadovoljstva s storitvijo od uporabnika zahteva potrditev s strinjanjem delitve vsebine na družbenem omrežju. Zagotavljanje osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno.
 6. Obdelava osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti
  Osebne podatke uporabnika lahko ARTROS obdeluje z namenom, da bi izpolnil zakonske obveznosti, ki jih nalagajo oblastni organi. To vključuje zlasti (i) obdelavo informacij o plačilih za storitve, da bi izpolnili davčne in računovodske obveznosti ter (ii) razkritje informacij, ki jih zahtevajo oblastni organi, vključno s sodišči, na podlagi in v obsegu splošno veljavnih določb.
 7. Obdelava osebnih podatkov za namene legitimnih interesov, ki jih zasleduje ARTROS ali tretja oseba, če tak legitimen interes ne prevlada nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami uporabnika
  Osebne podatke uporabnika lahko ARTROS obdeluje za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, da bi zaščitil pravice in interese ARTROS-a, drugih uporabnikov ali tretjih oseb, za izvajanje in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v Splošnih pogojih uporabe ali za namene reorganizacije, vključno s prodajo, združitvijo ali drugo odsvojitvijo poslovanja ARTROS-a, v celoti ali deloma.

4. Komu posredujemo osebne podatke?
ARTROS lahko osebne podatke uporabnika posreduje:

 1. ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za ARTROS in omogočajo, da ARTROS zagotavlja storitev uporabnikom. Storitve, ki se lahko zahtevajo, so: zagotavljanje infrastrukture in IT storitev, zagotavljanje storitev za stranke, izboljšanje storitev, optimizacija spletne strani, obdelava plačil s debetno/kreditno kartico ali katerihkoli drugih plačil uporabnika. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih ARTROS-a;
 2. ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za ARTROS in omogočajo, da ARTROS opravlja marketinške dejavnosti, vključno z neposrednim trženjem lastnih storitev in produktov, obdelavo tržnih raziskav in izvedbo statističnih analiz in ponovno trženje preko družbenih omrežij, kot npr. Facebook in Google. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih ARTROS-a;
 3. ARTROS REHA d.o.o. - hčerinski družbi za namen izvajanja naslednjih zdravstvenih storitev: fizioterapija, ultrazvok, visoko energijski laser (HIL), kinezioterapija, manualna terapija, pasivno razgibavanje sklepov na kinematični opornici, terapija z globinskimi udarnimi valovi – ESWT, testiranje in vadba z izokinetično dinamometrijo, ultrazvočna terapija, elektrostimulacija mišic, elektroterapija, laserska terapija, krioterapija, skupinska vadba.
 4. oblastnim organom, vključno s sodišči, tribunali, regulatorji in drugimi javnimi organi v obsegu, ki je potreben za: (i) izpolnjevanje zakonskih obveznosti, naloženih ARTROS-u; (ii) zaščito in zasledovanje pravic ARTROS-a, pravic drugega uporabnika ali tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine; (iii) zaščito varnosti ARTROS-a, drugega uporabnika ali tretje osebe; (iv) izvedbo in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v splošnih pogojih;
 5. strankam transakcij, svetovalcem in konzultantom za namene reorganizacije ARTROS-a, vključno s prodajo, združitvijo ali drugo odsvojitvijo poslovanja ARTROS-a, delno ali v celoti in pod pogojem, da bodo tretje osebe zavezane s politiko zasebnosti, ki zagotavlja ustrezno raven zaščite osebnih podatkov uporabnika, ki je vsaj enaka tej Politiki zasebnosti.
Zgoraj navedene družbe se lahko nahajajo v državah izven Evropske unije, vključno z ZDA, kjer raven varstva podatkov morda ni tako celovita kot v Evropski uniji, vključno z državami, glede katerih je Evropska Komisija sprejela ali ni sprejela odločitve, ki potrjuje, da te države zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: "Tretje Države").

ARTROS se zavezuje, da bo v primeru prenosa podatkov v Tretje Države zagotovil uvedbo ustreznih zaščitnih ukrepov za zaščito osebnih podatkov uporabnika. Ustrezne zaščitne ukrepe je mogoče uporabiti zlasti z izvajanjem sporazumov o prenosu osebnih podatkov, ki temeljijo na standardnih določbah o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska Komisija ali ustrezni nadzorni organ za varstvo podatkov in ki jih je odobrila Evropska Komisija. Za pridobitev kopije ustreznih zaščitnih ukrepov prosim pošljite elektronsko pošto na info@artros.si.

5. Pravice uporabnika v zvezi z osebnimi podatki. Uporabnik lahko od ARTROS-a zahteva izvajanje naslednji pravic uporabnika:

 1. pravice dostopa in popravka njegovih osebnih podatkov;
 2. pravice prenehati z obdelovanjem njegovih osebnih podatkov v tržne namene;
 3. pravice ugovarjati obdelavi njegovih osebnih podatkov;
 4. pravice do izbrisa njegovih osebnih podatkov, v primeru da:
  1. osebni podatki niso več potrebni za namene, navedene v točki 3 zgoraj;
  2. uporabnik umakne soglasje, na katerem temelji obdelava, in če za obdelavo ne obstaja druga pravna podlaga;
  3. uporabnik nasprotuje obdelavi in ni nobenega prevladujočega zakonitega razloga za obdelavo;
  4. so bili osebni podatki obdelani brez pravne podlage;
  5. osebne podatke je treba izbrisati, da bi bili v skladu s pravno obveznostjo, naloženo ARTROS-u v skladu z zakonom; Medicinski podatki ter podatki o ambulantnih obiskih registriranih uporabnikov, ki so koristili katero od zdravstvenih storitev v ambulanti ARTROS-a, tudi v primeru preklica registracije na spletni strani ostajajo shranjeni v zdravstvenem informacijskem sistemu v elektronski kartoteki posameznika, ki jo vodi ARTROS. Ti podatki se shranjujejo skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15 s sprem.).
 5. pravice do pridobitve omejitve obdelave, v primeru da:
  1. uporabnik izpodbija točnost osebnih podatkov, to je za obdobje, ki omogoča ARTROS-u, da preveri točnost osebnih podatkov;
  2. je obdelava brez pravne podlage, vendar uporabnik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
  3. ARTROS ne potrebuje več osebnih podatkov uporabnika za namene, navedene v točki 3 zgoraj, vendar pa uporabnik zahteva podatke za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Katerakoli od zgornjih zahtev in/ali obvestil se lahko pošlje po pošti, po telefonu ali po elektronski pošti na naslov:

ARTROS d.o.o.
Tehnološki park 21
1000 Ljubljana

E-pošta: info@artros.si 
Telefonska št.: 01 518 7063 

Zahteva in/ali obvestilo mora vsebovati podatke o imenu, priimku in elektronskem naslovu, da bi preverili, ali taka zahteva in/ali obvestilo dejansko izvira od uporabnika.

Če bo Uporabnik zahtevo poslal po elektronski pošti in ne bo navedel nobenega drugega načina komuniciranja, bo ARTROS upošteval zahteve uporabnika in bo z uporabnikom komuniciral z uporabo uporabniškega elektronskega naslova.

Ne glede na zgoraj navedeno, vsakemu pacientu, ki opravi zdravstveno storitev v ambulanti ARTROS pripadajo tudi vse pravice v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 55/08 in 15/17 s sprem.). Za podrobnejše informacije o teh pravicah prosim kliknite tu.

6. Trajanje obdelave podatkov
Osebni podatki uporabnika se bodo obdelovali v času trajanja pogodbe, ki začne veljati od trenutka, ko se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. Po prenehanju veljavnosti pogodbe se lahko osebni podatki obdelujejo na naslednji način:

 1. za namen uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov družbe ARTROS - brez poseganja v točko d) spodaj;
 2. za namen neposrednega trženja - do umika soglasja za takšno obdelavo s strani uporabnika ali ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov za namen neposrednega trženja;
 3. za skladnost, da bi izpolnili pravne obveznosti, naložene ARTROS-u;
 4. za kakršenkoli pravni, regulatorni ali upravni postopek, vključno s spoštovanjem odločb ali sklepov ustreznih sodišč ali upravnih ali vladnih organov v obsegu, ki je dovoljen v skladu z zakonom; in
 5. za lažje ponovno aktiviranje uporabniškega računa - dve leti po prenehanju veljavnosti pogodbe, sklenjene z uporabnikom.
Po poteku zgoraj določenega roka bodo osebni podatki uporabnika izbrisani.

7. Funkcije socialnih medijev in ponudnikov plačilnih storitev tretjih oseb
Spletna stran www.artros.si lahko uporablja funkcije socialnih medijev, ki jih upravljajo tretje osebe, kot so Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube, Google+ itd. Te funkcije lahko:

 1. zbirajo podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, datum rojstva, vaš IP naslov, strani, ki jih obiskujete na naši spletni strani) in
 2. lahko nastavijo piškotke ali uporabijo podobne tehnologije, ki omogočajo pravilno delovanje zadevnih funkcij.
Če ste prijavljeni v svoj uporabniški račun pri tretji osebi, bo tretja oseba lahko povezala podatke o vašem obisku na naši spletni strani z vašim uporabniškim računom pri tej tretji osebi. Podobno lahko tretja oseba zabeleži vaše interakcije s temi funkcijami tudi, ko obiščete Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube ali Twitter stran družbe ARTROS. Vaše interakcije s temi funkcijami ureja politika zasebnosti tretje osebe, ki nudi to funkcijo. Če želite izvedeti več o praksah tretjih oseb glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov, si oglejte politiko zasebnosti tretje osebe.

8. Zasebnost otrok
Naša spletna stran ni namenjena otrokom, mlajšim od 15 let. Za uporabo spletne strani in/ali storitev ARTROS-a morate biti stari vsaj 15 let. Osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let, ne zbiramo zavestno. Če ste mlajši od 15 let, ne uporabljajte naših storitev in nam ne posredujte vaših osebnih podatkov. Če imate otroka, mlajšega od 15 let, in ste seznanjeni, da nam je vaš otrok posredoval njegove osebne podatke, nas lahko kontaktirate na info@artros.si in zahtevate uveljavitev pravic do dostopa, popravka, izbrisa in/ali ugovora.

9. Povezave do drugih spletnih mest
Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih mest. ARTROS vas spodbuja, da pregledate politike zasebnosti in varnosti od tako povezanih zunanjih spletnih mest, katerih prakse varstva osebnih podatkov se lahko razlikujejo od naših. ARTROS ne prevzema odgovornosti za zbiranje, obdelavo ali razkritje podatkov na zunanjih spletnih straneh, do katerih lahko obiskovalec dostopa preko naše spletne strani. Predlagamo, da preverite politike zasebnosti teh zunanjih spletnih mest, preden jim posredujete vaše osebne podatke.

10. Piškotki
ARTROS na spletni strani uporablja piškotke, da uporabniku omogoči dostop do določenih funkcij in pridobi informacije o obiskovanju spletne strani. Za podrobnejše informacije o piškotkih prosim kliknite tu.

11. Varnost podatkov
Ohranjanje varnosti podatkov pomeni zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in dostopnosti (za pooblaščene namene) osebnih podatkov. Zaupnost pomeni, da lahko dostopajo samo tiste osebe, ki imajo dovoljenje za uporabo podatkov. Celovitost pomeni, da morajo biti osebni podatki točni in primerni za namen, za katerega se obdelujejo. Dostopnost pomeni, da je pooblaščenim uporabnikom omogočen dostop do podatkov, če jih potrebujejo za pooblaščene namene. Skladno s tem bo ARTROS zagotovil, da se sprejmejo ustrezni ukrepi proti nezakoniti ali nepooblaščeni obdelavi osebnih podatkov ter proti naključni izgubi ali poškodbam osebnih podatkov. Ta načela se bodo uveljavila z uvedbo ustreznih varnostnih ukrepov na področju strojne opreme in programske opreme (vključno s fizičnim vnosom in sistemskim nadzorom dostopa, ključavnicami, alarmi, požarnimi zidovi (firewalls) itd.). ARTROS ima vzpostavljene postopke in tehnologije za ohranjanje varnosti vseh osebnih podatkov, od točke zbiranja do točke uničenja.

12. Pravice in pravna sredstva
Če imate kakršnakoli vprašanja o tej Politiki zasebnosti, naši uporabi piškotkov ali naših pravilih glede zbiranja, uporabe, obdelave, hrambe in/ali razkritja osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate na:

ARTROS d.o.o.
Tehnološki park 21
1000 Ljubljana

ali nam pošljite elektronsko sporočilo na info@artros.si ali nas pokličite po telefonu na 01 518 7063. V primeru kršitve pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si Zaradi hitrejšega in ugodnejšega reševanja vprašanj varstva podatkov je priporočljivo, da pritožbe ali vprašanja naslovite najprej na nas, preden se obrnete na oblastne organe.

13. Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora

Obveščamo vas, da se v poslovnih prostornih Artros d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana izvaja videonadzor. Posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor oz. objekt, kjer se izvaja videonadzor.
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je Artros d.o.o., elektronski naslov: info@artros.si 

Odgovorna oseba upravljavca je Lana Bombek.
Telefonska številka za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki video nadzornega sistema in podatki kontrole pristopa: 01 518 70 63.

Namen obdelave osebnih podatkov in video nadzornega sistema je: zagotavljanje varovanja ljudi in premoženja v poslovnih prostorih družbe, zagotavljanje varovanja ljudi in premoženja na hodnikih in skupnih prostorih stavbe ter zagotavljanje nadzora vstopa in/ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov. Namenov ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi.

Zbirka osebnih podatkov vsebuje posnetek posameznika, in sicer: slikovni posnetek osebe, kraj posnetka, datum, čas posnetka.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), zakoniti interesi za katere si prizadeva upravljavec (člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) ter Pravilnik o izvajanju videonadzora in zavarovanju osebnih podatkov, pridobljenih z videonadzorom z dne 18.03.2024.
Uporabniki osebnih podatkov: direktor upravljavca ter pooblaščene osebe pri upravljavcu, policija in drugi pristojni organi, ki za vpogled izkažejo pravno podlago.

Osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije ter druge neobičajne nadaljnje obdelave se ne izvajajo.
Upravljavec pri izvajanju videonadzora ne izvaja avtomatiziranega odločanja in ne oblikuje profilov. Obdobje hrambe: Videoposnetki se hranijo 30 dni za vse kamere, ki so priključene na napravo za snemanje. Po uporabi oziroma po preteku roka hranjenja se osebni podatki iz prenosnih nosilcev izbrišejo. 

Posnetki videonadzornega sistema se hranijo v računalniškem kabinetu, v zaklenjeni omari in na mediju zaščitenim z geslom. 

V skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov podjetje posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: pravico do dostopa do podatkov, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora. Vse navedene pravice lahko posameznik uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov: info@artros.si

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

14. Spremembe Politike zasebnosti
ARTROS lahko občasno posodobi to Politiko zasebnosti. O pomembnih spremembah Politike zasebnosti vas bomo obvestili z obvestilom na naši spletni strani www.artros.si. V nekaterih primerih vas bomo vnaprej obvestili o spremembah naše politike zasebnosti. Vaša nadaljnja uporaba naše spletne strani in naših storitev po takem obvestilu pomeni, da se strinjate z revidirano politiko zasebnosti. Priporočamo, da redno pregledujete našo politiko zasebnosti, da zagotovite, da ste seznanjeni z vsemi spremembami.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje!

ARTROS d.o.o.

Naročite se na pregled

Za uspeh zdravljenja je ključno pravočasno ukrepanje in prava diagnoza. Naročite se na pregled pri naših specialistih.

Naročite se